اقدامات و حمایت های دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
مصوبات اقتصاد جلسه سی و نهم ستاد ملی کرونا ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/07/12 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و هفتم ستاد ملی کرونا ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/06/29 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و ششم ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/06/22 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و پنجم ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/06/15 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و سومین ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/05/25 downlod
مصوبات اقتصادی سی و یکمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/05/11 downlod
مصوبات اقتصادی سی‌امین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/05/04 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و نهم ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/04/28 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و هفتم ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/04/14 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه بیست و ششم ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/04/8 downlod
1 - 10 of 18