اقدامات و حمایت های دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
صورتجلسه بیست و نهمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/28 downlod
صورتجلسه بیست و هشتم کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/21 downlod
صورت جلسه بیست و هفتمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/09 downlod
صورتجلسه بیست و ششمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/07/02 downlod
صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/06/17 downlod
صورتجلسه بیست و چهارمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/05/27 downlod
صورتجلسه بیست و سوم جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/05/22 downlod
صورتجلسه بیست و دومین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/05/06 downlod
صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/04/25 downlod
صورتجلسه بیستمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/04/17 downlod
1 - 10 of 23