ابلاغیه و دستورالعمل مصوبات دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
صورتجلسه چهل و هشتمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/04/21 downlod
صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/03/26 downlod
صورتجلسه چهل و ششمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/03/10 downlod
صورتجلسه 43، 44 و 45 کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/03/04 downlod
صورتجلسه چهل و دومین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/02/01 downlod
صورتجلسه چهل و یکمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/01/25 downlod
صورتجلسه چهلمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1400/01/18 downlod
مجموعه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا دفتر هیئت دولت 1400/1/1 downlod
نظارت بر روابط قیمتی بازار معاملاتی مسکن کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/12/27 downlod
صورتجلسه سی و هفتمین جلسه کارگروه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1399/11/06 downlod
1 - 10 of 39