اقدامات و حمایت های دولت
عنوان مرجع تاریخ متن مصوبه
مصوبات اقتصادی چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/09/01 downlod
مصوبات اقتصادی چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/08/24 downlod
مصوبات اقتصادی چهل و سومین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/08/17 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و نهم ستاد ملی کرونا ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/07/12 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و هفتم ستاد ملی کرونا ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/06/29 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و ششم ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/06/22 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و پنجم ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/06/15 downlod
مصوبات اقتصادی جلسه سی و سومین ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/05/25 downlod
مصوبات اقتصادی سی و یکمین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/05/11 downlod
مصوبات اقتصادی سی‌امین جلسه ستاد ملی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 1399/05/04 downlod
1 - 10 of 21