مصوبات اقتصادی پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی
  • کد خبر: 1394
  • نسخه چاپی
  • تاریخ خبر: دوشنبه 22 دی 1399 - 10:18
  • تامین هزینه‌های مدیریت کرونا

به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود جهت تامین هزینه‌های مربوط به مدیریت کرونا در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و برخی از دستگاه‌های اجرایی آسیب‌دیده از بحران کرونا، نسبت به افزایش سقف برخی از اعتبارات مصوب، مازاد بر محدودیت‌های مندرج در قوانین و مقررات، از محل مصارف بودجه عمومی دولت (عمومی و اختصاصی) و یارانه‌ها (مصارف هدفمندی) و تخصیص آن در سال‌های 1398 و 1399 در سقف کلی بودجه اقدام نماید.

دریافت فایلdownlod