وزير کار:
واریز معیشت 100هزارتومانی در آینده نزدیک

شریعتمداری: معيشت 100 هزار توماني آماده واريز است ؛ منتظر دستور دکتر نوبخت هستيم. وی از واریز احتمالی بسته معیشت 100 هزارتومانی در آینده نزدیک خبر داد.

-----