ادامه موارد اضافه شده به لیست رسته‌های آسیب‌دیده

بعد از ابلاغ مصوبه رسته­‌های آسیب­‌پذیر، تقاضاهای متعددی برای افزوده شدن به این رسته­‌ها صورت گرفت. که بعد از بررسی توسط کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، رسته جدید به رسته‌های قبلی الحاق گردیده است این رسته پیوست گردید. 

-----