استهمال برق و گاز- استهمال حق بیمه کارفرما

طرح استهمال پرداخت هزینه‌های برق و گاز مصرفی واحدهای اقتصادی که درآمد صاحبان آنها به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با کاهش جدی مواجه شده است پس از بررسی و جمع بندی در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا توسط هیات وزیرات تصویب و اجرایی شد.

استهمال آب، برق و گاز تا پایان اردیبهشت 1399 و استهمال حق بیمه کارفرما

-----