رییس جمهور:
برای سلامت مردم باید اقدامات جدی‌تری انجام دهیم

دکتر حسن روحانی، رییس جمهور گفت: اگر بتوانیم در سطح وسیع واکسن تزریق کنیم، مردم آرامش بیشتری خواهند داشت

-----