مصوبات اقتصادی سی‌امین جلسه ستاد ملی

  • معافیت گمرکی هدایا و کمک‌های مربوط به بیماری کرونا

کلیه هدایا و کمک‌های اعطایی از طرف افراد حقیقی و حقوقی جهت مقابله با بیماری کرونا، پس از تایید وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از پرداخت تمامی حقوق و عوارض گمرکی و هزینه انبارداری معاف هستند و می‌بایست با قید فوریت ترخیص شوند.

-----