مصوبات اقتصادی جلسه بیست و نهم ستاد ملی

  • ضمانت اجرایی مصوبه ستاد ملی در خصوص تمدید قراردادهای استیجاری

1- عدم صدور حکم تخلیه توسط محاکم دادگستری و شوراهای اختلاف در موارد مرتبط با مصوبه فوق

2- کمیته اطلاع‌رسانی و مستند سازی ستاد ملی نسبت به آگاهی بخشی آحاد جامعه پیرامون مصوبه و فرایند ارجایی آن، اقدام موثرتری معمول نماید.

-----