سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
چگونگی بازپرداخت وام یک میلیون تومانی

بازپرداخت وام یک میلیون تومانی، 30 ماه از بسته حمایت معیشتی کسر خواهد شد.

-----